اِرینژیوم


نام علمی : Eryngium
نام انگلیسی : Eryngo, Sea holly
خانواده : Apiaceae

رویشگاه : سراسر دنیا ولی انواع گونه های آن در آمریکای جنوبی یافت می شود.

نوع: از گیاهان دائمی و دو ساله

برگ : برگ های پر مانند و عمیقاً شکاف دار و خاردار

گل: گل های به قطر ۱٫۲۵ سانتیمتر در انتهای ساقه ها و قسمت فوقانی براکته های خاردار ظاهر می گردد.

رنگ گل : آبی

فصل گل: اواسط تابستان تا اوایل پاییز

موارد استفاده : استفاده از گل بریده تازه و خشک شده آن

موقعيت : آفتاب کامل و خاک ماسه ای خشک

گونه: بیش از ۲۵۰ گونه دارد که گیاهانی هستند دوساله یا دائمی با کاربرد درمانی و تزئینی و برخی از آنها عبارتند از:۱- آلپی نوم (E.alpinum) به ارتفاع ۶۰-۴۵ سانتیمتر می رسد.۲- آمه تی استی نوم (E. amethystinum) گیاهی است انبوه که به ارتفاع ۶۰-۴۵ سانتیمتر می رسد.۳- گیگانته اوم یا ریش بز (E.giganteum) گیاهی است دوساله یا دائمی که به ارتفاع۱۲۰-۹۰سانتیمتر می رسد.۴- ماریتیموم (E. maritimum) به ارتفاع ۷۵-۶۰ سانتیمتر می رسد.۵- الیوه ریانوم ( E.oliverianum) به ارتفاع ۱۲۰-۹۰ سانتیمتر می رسد.۶- ورئی فولیوم ( E.variifolium) به ارتفاع ۶۰سانتیمتر می رسد.

تكثير: بذر،قلمه های ریشه

طرز كاشت: این گیاهان به طریق کاشت بذر در بهار یا قلمه های ریشه در پائیز یا اوائل بهار تکثیر و در سال بعد به گل می نشینند. فواصل کشت ۴۵-۳۰ سانتیمتر است.