اکینودوروس اُزیریس


نام علمی : Echinodorus osiris
نام انگلیسی : Melon sword                                                  
خانواده : Alismataceae

در دهه۱۹۷۰ که گیاهان آکواریومی رنگی خیلی کمیاب بودند، این گیاه با رنگ قرمزش به سرعت مردم پسند و پرطرفدار گشت. مواد مغذی موجود در کف، رشد آن را افزایش می دهد. و زمانیکه که مواد مغذی ریز در آکواریوم کم باشد، رنگ برگ های تازه آن به کمرنگی و رنگ پریدگی تغییر می کند.این حالت نشانه این است که این گیاه ممکن است، به کود شیمیایی نیاز داشته باشد. این گیاه در حالت طبیعی نیاز به مراقبت چندانی ندارد، که هم برای آب های سبک و هم برای آب های سنگین مناسب است.در درجات نوری شدید رنگ قرمز برگ های این گیاه به صورت قوی تری نمایان می شود. این گیاه به وسیله ماهیان گیاهخوار خورده نمی شود.گیاهان فروخته شده در مغازه ها تحت عنوان E.rubra عرضه می شوند.

رویشگاه: برزیل

کاربرد: گیاه میانی یا پس زمینه

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: ۵۰ – ۲۵ cm و پهنا: ۳۰ – ۲۰ cm

نیاز نوری: متوسط تا زیاد، ۲۵/۰ وات در لیتر

میزان co2 مورد نیاز: ۵ – ۳ میلی گرم در لیتر

تحمل سختی آب: خیلی سبک تا سنگین

تحمل PH آب: ۵/۵ تا ۸

تحمل دما: ۲۸ – ۱۵ سانتیگراد

سطح نگهداری: آسان