باکوپا


نام انگلیسی : Water Hyssop
خانواده : پلانتاگیناسیه

گیاه آکواریومی باکوپا Bacopa Water Hyssopبا کوپا شناسایی گیاهان این خانواده از سایر گیاهان آسان تر است. برگ های کوچک و مدور و ساقه های بلند و کشیده تشخیص این گیاهان را از سایرین آسان می نماید. باکوپاها با رشد عمودی قسمت های فوقانی ساقه ی خود را از آب بیرون آورده و به گل دهی می پردازند.

برگ این گیاهان در زیر نور شدید به رنگ برنزی و یا قرمز تغییر می کند. معروف ترین گیاه این خانواده است که بومی رودخانه ی آمازون است. تکثیر باکوپاها از طریق ساقه امکان پذیر است. به دلیل رشد سریع این گیاهان می توانید قسمت فوقانی آنها را جدا کرده و در بستر آکواریوم مجدداً بکارید. پس از گذشت چند روز ساقه ی جداشده، ریشه زده و تشکیل گیاه جدید را می دهد.

سطح نگهداری: آسان

شدت نور: متوسط تا زیادPH۶٫۵ الی ۸KH۳ الی ۸

دما : ۲۲  الی ۳۰ درجه سانتی گراد

خاستگاه: آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی