بن سای فیکوس


نام علمی : بن سای فيكوس .Ficus L
نام انگلیسی : Ficus tree, Fig tree
خانواده : توت سانان (Moracee)

اكثر مردم با نام آن آشنا هستند. گياهانی از اين جنس به عنوان گياه خانگی در سراسر جهان در خانه ها يافت می گردد. البته نوعی كه در اينجا مورد نظر است به گونه فيكوس جنگلی شباهت بيشتری دارد تا فيكوس خانگی . اين گياه در چين، ژاپن و كره يكی از بهترين بن سايی ها را تشكيل مي دهد.

از گونه های مورد استفاده فيكوس Ficus benjamina بنجامين و (F.retusa (Cuban-laurel و نوع برگ ريز آن (F.microphylla (Moreton Bay Fig كه بومی فضای باز است. يكي از مهم ترين مشخصات اين جنس توليد ريشه های هوايی است كه از تنه و شاخه های بالاتر از خاك خارج می گردد و با تماس مجدد به تنه با هم پيوند خورده و در نتيجه تنه و شاخه را ضخيم تر و شياردار جلوه می دهد. نمونه بارز آن انجير معابد است كه در جزيره كيش يكی از زيباترين درختان آن است كه ريشه های خود را مانند ستون از تنه و شاخه های بالا به زمين می فرستند و باعث استواری بهتر و جذب مواد غذايی بيشتر برای درخت می گردند.در صورتی كه مايل به بونسايی اين درخت هستيد هرچه سن گياه در گلدان گلفروشي بيشتر باشد بهتر است سعی كنيد گياه ۵-۴ ساله تهيه كنيد. بديهی است فاصله شاخه هاي گياه ۵-۴ ساله با سطح خاك گلدان فاصله زيادی دارد و بايد همگی آنها قطع و فقط چند شاخه نزديك به سطح خاك باقی گذاشته شود و جوانه های حاصله از اين شاخه ها بونسايی جديد شما را تشكيل می دهد.

هشدار !!: قطر شاخه ها بر اثر آبياری و تغذيه صحيح روز به روز افزايش پيدا می كند به طوری كه به صورت تاول در سطح شاخه خود نمایی می نمايد. پس از سيم كشي دائماً از سيم ها و شاخه ها بازديد كنيد تا از فرو نرفتن سيم ها در بافت گياهی مطمئن گرديد.

نیازمندی های محیطی

تعويض گلدان: هر دو يا سه سال يك بار در زمستان يا هر فصل ديگر از سال اما با احتياط می توان گلدان را تعويض نمود اما هرگز فوراً آن را آبياری نكنيد چون ممكن است به ريزش همه برگ ها منجر گردد. به ريشه كمی اجازه آب يابی و توسعه بدهيد. گرم نگه داشتن آن برای توسعه هر چه بيشتر ريشه نيز پس از تعويض توصيه شده است.

هرس: بهترين زمان هرس در زمستان و هنگامی است كه حركت و جريان شيره گياهی به حداقل رسيده است. پس از قطع شيره گياهی سفيد رنگ از محل زخم خارج می گردد و جای نگرانی نيست . فيكوس به هرس جواب مثبت می دهد و جوانه های زيادتری شروع به رشد می كنند.
سربرداری: همه برگ های شاخه ها را به جز يك جفت برگ قطع كنيد.

تغذيه: با مواد غذايی متعادل استاندارد در طول فصل های رشد و مواد غذايي ضعيف تر در زمستان تغذيه كنيد.

 

آبیاری : در تمام فصل های سال خاك بايد مرطوب باشد. خصوصاً در فصل بهار و تابستان، در روزهای خيلی گرم تابستان و كم عمق بودن گلدان شايد دوبار در روز آبياری لازم داشته باشد.
نور : از احتياجات زيستی اين گياه در طبيعت نور كامل خورشيد، رطوبت كافی و خاك غنی است. نور كامل لزوماً به معنی نور مستقيم نيست و بهتر است در سايه/ نيم سايه درختان ديگر در محيط آزاد قرار داده شود. انتقال گياه از اتاقی به اتاق ديگر و ايجاد شرايط مختلف خصوصاً خشكی زرد شدن و سقوط برگ های پيرتر در پی دارد. البته از مزايای اين عمل يافتن بهترين محل برای اين گياه است كه در صورت پی بردن به آن را برای هميشه در آنجا نگهداری كنيد و هر يكي دو هفته يك بار 90 درجه بچرخانيد تا نور در همه جهات به آن بتابد.