درخت پر


نام علمی : Cotinus coggygria

نام انگلیسی : Eurasian smoketree/Smoke tree/Smoke bush

جنبه های زیبایی : گل آذین خوشه ای، رنگ آمیزی پاییزی (نارنجی تا سرخ)

کاربرد : تک درخت، نواحی نامساعد، کنترل فرسایش و آمایش خاک گیاه بالغ شکل درختچه ای و کاسه مانند و تاج مدور و گسترده دارد.

در اواخر تابستان، خوشه های میوه دهنده صورتی به شکل گل آذین های منشعب پر مانند درخت را می پوشانند. ازفاصله دور نمائی به شکل دود مواج دارد. در پائیز برگ ها قبل از خزان کردن به رنگ نارنجی و سرخ آتشین در می آیند. واریته Purpurea خوشه های میوه دهنده، بنفش و برگ های قرمز تیره دارند. درخت پر با برگ ها و گل های زیبای رنگین، در طراحی باغ ها و باغچه ها کاربرد زیاد دارند.

خصوصیات گیاهی

ارتفاع: ۲ تا ۲٫۵ متر   

قطر تاج پوششی: ۳ تا ۴ متر درختچه ای است متراکم، و گسترده، دارای شاخه های ظریف متعدد و افراشته. در هنگام بلوغ شکل کاسه ای متراکم پیدا می کند.

برگ: ساده و متناوب و کامل به طول ۵ تا ۷سانتیمتر و پهنای ۴ تا ۵ سانتیمتر می باشد. رنگ برگ ها سبز درخشان بوده و قبل از ریزش به رنگ نارنجی و قرمز آتشین در می آید.

گل: گل های کوچک مایل به زرد بر روی خوشه های پانیکولی انتهایی منشعب در اردیبهشت و خرداد شکوفا می شوند.

میوه: خوشه های میوه دهنده صورتی، به شکل گل آذین های منشعب پر مانند به طول ۱۷ تا ۲۵ سانتیمتر، متشکل از چند دانه و دمگل های طویل و گل های عقیم می باشند. میوه های شفت یکدانه ای از اواسط تابستان تا اواسط پائیز بر درخت باقی مانده و منظری دودی شکل به درخت می دهند.

سیستم ریشه: عمق متوسط  

سرعت رشد: متوسط

نگه داری

هرس: خشکه هرس سالیانه پس از رفتن میوه ها

تغذیه: نیاز خاصی ندارد.

آفات و بیماری ها: نسبتاً عاری از هر دو است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : توجه خاصی لازم ندارد.
دما : گرما، سرما و همچنین شرایط صحرایی را تحمل می کند.
خاک : خاک ضعیف با زهکش خوب را بیشتر ترجیح می دهد. خاک های مرطوب و صخره ای و خشک را نیز تحمل می کند.
نور : در نور مستقیم خورشید خوب رشد می کند.