ریشه زاج آمریکایی


نام علمی :   Heuchera americana
نام انگلیسی : Coral bells, American alumroot

ریشه زاج آمریکاییاین گیاه گونه ای همیشه سبز، واشی و چند ساله است. جنس heuchera شامل بیش از ۵۰ گونه است که همگی بومی آمریکای شمالی هستند.اسم عمومی گونه های این جنس ریشه زاج یا زنگ مرجانی است. زیست بوم طبیعی آن در مناطق خشک و صخره ای است به طور معمول، بوته دارای توده ای از برگ های قلبی شکل به ارتفاع ۳۶ -۳۰ سانتی متر با ۷- ۵ لوب و دمبرگ بلند است. برگ ها با پهنای ۱۲ – ۷ سانتی متر در ابتدا به رنگ بنفش-قهوه ای بوده و پس از بلوغ به صورت یکنواخت به رنگ سبز در می آیند. ممکن است رنگ برگ بسته به فرم و رقم متغیر باشد. همچنین رگبرگ های برجسته و رنگین آن از ویژگی های بارز زینتی گیاه جوان است.

گل های ریشه زاج به شکل زنگوله ای (خوشه هوایی) در زمان باز شدن به رنگ سفید مایل به سبز بر روی ساقه های سیمی، باریک و بلند به خوبی بر روی پشته ای از برگساره، ارتفاع گرفته و معمولاً دارای ارتفاع ۵۰- ۴۵ سانتی متر است. خود گل فاقد ارزش زینتی است.به صورت توده ای، و به عنوان گیاه زینتی به دلیل تباین رنگ برگساره و گل های مرتفع، زیبایی خاصی به فضای سبز می دهد. باید ساقه های گل دهنده ای که گل آن پژمرده شده است را حذف کرد تا برای گلدهی بعدی تحریک گردد. بهتر است در سرمای زمستان پای گیاه خاکپوشی (مالچ دهی) شود.مناسب برای باغ صخره ای، کشت مخلوط (mixed Border) و زیر اشکوب درختان است. برخی از فرم های جدید آن به خشکی و سایه مقاومت زیادی دارند.می بایست پس از هر ۴-۳ سال بوته تقسیم شود. بذر ها در میوه پوشینه از مرداد تا اواسط مهر می رسند.

عادت رشد آن توده ای و پشته ای است. سرعت رشد متوسط، ارتفاع کلی ۶۰ و گسترش آن ۹۰ – ۶۰ سانتی متر است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : نیاز آبی آن بالاست. خاک نباید خشک شود.
دما : نسبت به سرمای متوسط مقاوم است.
خاک : خاک مطلوب آن خاکی غنی دارای هوموس فراوان و با زهکشی مناسب است.
نور : نیاز نوری آن آفتاب کامل تا نیمسایه است. در آفتاب گرم تابستانی مناطق گرمسیری سایه بعدازظهر را می پسندد.
تکثیر : روش تکثیر در واقع تقسیم توپ ریشه، بذر و یا قلمه برگی است.