زالزالک پرپر


نام علمی : Crataegus monogyna Common hawthorn
نام انگلیسی :   Common hawthorn

درختی است متراکم، شاخه های موزون آن به صورت افقی بر تنه افراشته آن رشد کرده و در تمام طول سال زیبا است. گل های خوشه ای سفید در بهار شکوفا شده و در پائیز تبدیل به میوه های قرمز می شود.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: میوه، گل برگ، حالت رشد، رنگ آمیزی، زیبایی در زمستان

کاربرد: حواشی خیابان، سطح چمن، پرچین، پاسیو، گلدان، تک درخت

ارتفاع: ۶ تا ۹ متر

قطر تاج پوششی: ۶ تا ۷٫۵ متر درختی است با تاج کروی و شاخه های ظریف و درهم پیچیده و تیغ دار که از بالای تنه به صورت تقریباً افقی رشد می کند. پوست تنه صاف و مایل به قهوه ای است که در درخت مسن فلس دار می شود.

برگ: ساده متناوب و دندانه دار به طول و عرض ۲ تا ۶ سانتیمتر و۳ تا ۵ قسمتی هستند. برگ ها سبز روشن براق و به حالت متراکم روی شاخه قرار دارند که در پائیز به رنگ قرمز و گاهی نیز نارنجی پر رنگ درمی آیند.

گل: گل های کوچک و سفیدرنگ به قطر ۱٫۵ سانتیمتر به صورت خوشه های بزرگ ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتری در فصل بهار شکوفا می شوند.

میوه: سته های قرمز درخشان به قطر ۰٫۶ سانتیمتر به صورت خوشه متراکم که بر دمگل های بلند از شاخه ها آویخته است. در ماه های شهریور و مهر نمایان شده و تا نیمه های زمستان باقی می مانند.

سیستم ریشه: عمیق

سرعت رشد: متوسط

نیازمندی های محیطی

هرس: در صورت نیاز تاج تنک شود. پاجوش ها حذف شود. این درخت هرس شدید را در زمستان تحمل می کند.

تغذیه: سالانه کود دامی پوسیده و کمی پودر استخوان خام داده شود.

آفات و بیماری ها: شته و حلزون در صورت نیاز با مالاتیون سم پاشی شود.

آبیاری : توجه خاصی نیاز ندارد. زهکش خوب ضروری است.
دما : سرما را تحمل می کند. دراقلیم های گرم و خشک بالنده نمی شود. شرایط ساحلی را تحمل می کند ولی در این نواحی به حداکثر رشد خود نمی رسد.
خاک : خاک لومی شنی سبک، غنی با زهکش خوب و زمینه آهکی را ترجیح می دهد. خشکی و خاک های قلیائی را نیز تحمل می کند. در تابش مستقیم خورشید و باد شرایط ساحلی رشد می کند.