علف بره (فستوکا آبی)


نام علمی : Festuca glauca
نام انگلیسی : Blue fescue
خانواده : (Poaceae)

علف بره این گیاه یکی از بهترین انتخاب ها برای آوردن رنگ آبی به باغچه است. رنگ متمایز آن در ترکیب با دیگر گیاهان و سنگ ها و خاک زیبایی خاصی را ایجاد می کند.این علف چند ساله، گیاهی مقاوم است که در فضای سبز مناطق معتدله ایران به میزان زیادی مورد کشت قرار می گیرد. این علف به عنوان یک گیاه زینتی کاشته می شود و ارزش زینتی آن به دلیل رنگ برگساره آن است.رنگ برگساره های سوزنی شکل این گیاه در بهار، آبی-نقره ای در تابستان، آبی-سبز در پاییز به رنگ سبز تیره و در طول زمستان به آهستگی به رنگ سبز-قهوه ای در می آید. سرعت رشد آن متوسط است و ارتفاع آن به ۲۵سانتیمتر می رسد و تا ۳۰ سانتیمتر هم گسترش می یابد.

به نسبت دیگر گراس ها، یکی از اولین گراس هایی است که به گل می نشیند. گل آذین ریزبافت آن در خرداد و اوایل تیر ظاهر می شوند. میوه آن گندمه است.از این گیاه در باغ خشک منظر،باغ صخره ای و همچنین برای کنترل فرسایش خاک استفاده می شود.

بهتر است این گیاه در بهار تا یک سوم ارتفاع خود کوتاه شود تا برگساره های آبی جدید از توده بوته ظاهر شود.فستوکای آبی باید در ردیف هایی نزدیک به هم کشت شود، زیرا دارای فرم توده ای است و با افزایش سن در سطح گسترش نمی یابد. البته می توان آن را بصورت تکی در ترکیب با گیاهان دیگر نیز کاشت که در آن صورت نیز زیبایی خاص خود را دارد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : به خشکی مقاوم است و نیاز آبی آن کمتر از متوسط است. به خاک های خیس مقاوم نیست و ریشه آن می پوسد.
دما : این گیاه همیشه سبز، سرما و گرما را به خوبی تحمل می کند.
خاک : زهکش مناسب برای آن حیاتی است. به خاک های ضعیف مقاوم است و اسیدیته های مختلف را هم به خوبی تحمل می کند. میتوان همانند گیاهان چند ساله در اول سال کودی معمول داد.
نور : احتیاج به نور کامل آفتاب دارد. در مکانی آفتاب-نیم سایه هم رشد می کند ولی رنگ آبی آن به سبز در می آید.
تکثیر : از طریق بذر به آسانی می توان آن را تکثیر کرد. بذر ها در دمای 20 درجه در طول دو هفته جوانه می زنند. جوانه های این علف به جابه جایی حساس نیست.روش دیگر، تقسیم بوته گیاه است. فشردگی زیاد ریشه ها مانع رشد آن می شود و گیاهان 3-2 ساله در اول فصل باید تقسیم شوند.