کاردیوکرینوم


نام علمی : Cardiocrinum
نام انگلیسی : Giant lily
خانواده : لیلیاسه (Liliacea)

خصوصیات گیاهی

مبداء:هیمالیا ازنپال تا شرق برمه

نوع:از گیاهان پیازی

برگ:قلبی شکل

گل:گل های شیپوری شکل شبه سوسن

رنگ گل:قرمز

فصل گل:تابستان

موارداستفاده:نواحی مرطوبی و جنگلی

موقعیت :آفتابی

تکثیر:بذر، پیازچه های روئیده در کنار پیاز اصلیطرز کاشت:گیاهان حاصل از بذر پس از ۵ الی ۷ سال به گل می نشینند. پیاز اصلی پس از پایان گل دهی از بین می رود، لیکن پیازچه های روئیده در کنار آن قابل کاشت و دسترسی به گل می باشد. این گیاه برای گل دهی فراوان نیاز به کودهای تقویتی زیادی دارد.