کوکب کوهی


نام علمی : Rudbeckia
نام انگلیسی : Coneflowers, Black-eyed-susans
خانواده : کمپوزیته (Compositae)

مبداء: آمریکا، کانادا

نوع: از گیاهان دائمی، یکساله یا دوساله

برگ: برگ ها سرنیزه ای تا بیضوی دندانه دار و در گونه Laciniataعمیقاً شکاف دار

گل: در بخش گونه تشریح شده است.

رنگ گل: رنگ گل ها در دامنه هائی از زرد و نارنجی سیر می کند.

فصل گل: تابستان تا اوائل پائیز

موارد استفاده: استفاده به صورت گل بریده، در باغچه و فضاهای سبز

موقعيت: در آفتاب کامل و خاک کاملاً زهکشی شده، لیکن سایه آفتاب را تحمل می نماید.

گونه: ۱- گونه فولگیدا (R.fulgida) : واریته های برجسته و سهل الرشد این گونه عبارتند از : Goldequelleکه به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر می رسد و گل های پرپر به رنگ زرد لیموئی به قطر ۷٫۵سانتیمتر یا بیشتر خود را دراواخر تابستان و اوائل پائیز نمودار می سازد؛ Goldsturmکه به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر می رسد و گل های زرد طلائی به قطر ۱۰-۷٫۵ سانتیمتر خود را از اواسط تابستان تا اواسط پائیز ظاهر می سازد.۲- گونه هیرتا گلوریوسا (R.hirtagloriosa) : که به R.gloriosaنیز موسوم است، هیبرید زیبائی است که به ارتفاع ۷۵سانتیمتر می رسد و در سراسر تابستان گل های شبیه مروارید به قطر ۱۷-۱۲٫۵سانتیمتر خودرا در هاله هائی از رنگ های زرد، نارنجی و قهوه ای مایل به قرمز با مراکز قهو های تیره نمودار می سازد.۳- لاسی نیاتا، کوکب کوهی برگ شکاف دار (R.laciniata) : یک نسل زیبا از کوکب کوهی قدمت دار، واریته Golden Globe است که به ارتفاع ۱۵۰-۱۲۰ سانتیمتر می رسد و گل های پرپر به قطر ۷٫۵سانتیمتر و به رنگ زرد روشن خود را در اواخر تابستان و اوائل پائیز ظاهر می سازد.

تكثير: تقسیم بوته، بذر

طرز كاشت: گونه Hirtagloriosa را منحصراً بایستی از طریق بذر تکثیر نمود. این گیاه دوساله است و غالباً به صورت یکساله کشت می گردد. بذر آن در اوائل بهار کاشته می شود و در همان سال به گل می نشیند و سال ها دوام دارد. تکثیر آن از طریق ریزش بذر های آن در باغچه و یا محل کاشت صورت می گیرد. همه انواع دیگر از طریق تقسیم بوته در بهار یا پائیز اعمال می گردد. برای جلوگیری از انبوهی گیاهان تکثیر از طریق هر یکسال درمیان بایستی صورت بگیرد.