گل توپی


نام علمی : Globularia trichosantha
نام انگلیسی : Globe Daisy
خانواده : گل توپیان(Globulariaceae)

گل توپی گیاهی علفی و بوته ای است که که به صورت پشته ای متراکم و انبوه رشد می کند و ساقه رونده دارد. در ایران اطراف مرند و کوه میشوداغ؛ کوه سیر نزدیک ارومیه و کوه های نزدیک سلماس می روید.برگ ها قاعده ای به کوتاهی قاشقی، با پهنک به طول تا ۲ سانتیمتر، به عرض یک سانتیمتر، با رأس اغلب سه دندانه ای است و دندانه میانی از کناری ها کوتاه تر است. برگ های ساقه ای خیلی کوچکتر، سرنیزه ای شکل و نوک تیز است.ساقه های گلدار به ارتفاع ۱۲-۵ سانتیمتر است و گل هایی به قطر تا ۱۵ سانتیمتر بر روی آن شکوفا می شود. گل ها در کپه های کروی گریبان دار انبوه و متراکم اند. جام گل آبی آسمانی است و گلبرگ ها به طور مورب دو لبه رشد می کنند.

فصل گلدهی از اوایل بهار شروع می شود و تا اوایل تابستان ادامه پیدا می کند.با توجه به مقاومت این گیاه به کم آبی به عنوان یک گیاه زینتی برای باغ یا باغچه خشک منظر استفاده می شود.با توجه به پراکندگی محدود این گیاه، از نظر دارویی زیاد شناخته شده نیست. ترکیبات این گیاه به کافئین شباهت دارد. با مصرف آن اشتها زیاد و کارهای فکری تسهیل می شود.