گُلِرنگ


نام علمی : گُلِرنگ (کارتاموس)
خانواده : کمپوزیته (Compositae)

خصوصیات گیاهی

گونه : Carthamusگلِرنگ (کارتاموس)

مبداء:مصر

نوع:از گیاهان یکساله

برگ:بیضوی دندانه دار یا دندانه های منتهی به خارهای ظریف و نوک تیز.

گل:لوله ای

رنگ گل:قرمز و زرد

فصل گل:تابستان

موارداستفاده:استفاده از گل بریده، تازه یا خشک آن جهت تزئینات

موقعیت :آفتاب کامل، خاک باغچه، زهکشی مناسب، تا اندازه ای مقاوم به خشکی خاک

تکثیر:بذر

طرز کاشت:این گیاه را می توان به طریق کاشت بذر در بهار در محل اصلی آن در هوای آزاد مورد استفاده قرار داد.