سیدالاشجار


نام علمی : Firmiana simplex
نام انگلیسی : Chinese parasol tree
خانواده : پنیرکیان (Malvaceae)

شاخه های درخت سیدالاشجار از پوست سبز روشن و خاکستری براق پوشیده شده است. شاخه ها به طرف بالا و افراشته هستند. سیدالاشجار تاجی مدور و پوشیده از برگ های سبز براق دارد. غوزه میوه جالب آن، به برگچه های ۴ قسمتی باز می شود (مانند گلبرگ) که هر قسمت حاوی یک بذر نخود مانند در حاشیه بیرونی است. در اواخر سال وقتی برگ ها خزان کردند، شاخه های قوی و براق و موزون این درخت، در زمستان زیبایی خاصی به فضای سبز می بخشد. این درخت برای کاشت در خیابان و سطوح چمن و برای ایجاد نمایی حاره ای بسیار مناسب است. کمی سرما را تحمل می کند ولی یخبندان طولانی را نمی پذیرد . از بادهای شدید نیز بهتر است محفوظ بماند.

کاربرد: سایبان، خیابان، سطح چمن،تک درخت و پاسیو

جنبه های زیبایی: برگ، میوه جالب، طرح و نمای زمستانی

سیستم رشد: عمیق  و سرعت رشد متوسط

خصوصیات گیاهی: ارتفاع ۶ تا ۱۲ متر و قطر تاج پوششی ۵ تا ۱۲ متر

درختی است با تاج گرد و متراکم، پوست تنه و شاخه ها خاکستری سبز است و براق و صاف است.

برگ: ساده و متناوب و به درازا و پهنای ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر. هر کدام از آنها ۳ تا ۵ بریدگی نوک تیز و سبز براق دارند.

گل: گل های ریز، سبز و سفید، خوشه ای بر شاخه های انتهایی قرار دارد.

میوه: برگه به طول ۵ تا۱۰سانتیمتر که به چهار قسمت برگه مانند باز می شود (مانند گلبرگ گل ها) و حامل دانه های کروی در لبه های خارجی می باشد. وقتی قوزه ها باز می شوند. مایع قهوه ای رنگی از آن خارج می شود.

نیازمندی های محیطی

هرس: کمی هرس می خواهد.

تغذیه: کود دهی خاصی نمی خواهد.

آفات و بیماری ها: تقریباً عاری از هر دواست.

آبیاری : آب زیاد می خواهد. زهکش خوب ضروری است.
دما : حرارت و تا حدی سرما را تحمل می کند ولی یخبندان طولانی را نمی پذیرد. تا دمای منفی 15 درجه را تحمل می کند.
خاک : در هر خاک خوب، با زهکش مناسب رشد می کند. از بادهای شدید محفوظ داشته شود.
تکثیر : با کاشت بذر آن مقدور است.