گل برف


نام علمی : Convallaria majalis
نام انگلیسی : Lily of the Valley
خانواده :     لیلیاسه (Liliaceae)

مبداء: اروپا، اتازونی، جنگل های نواحی کوهستانی کارولینا و ویرجینیا
نوع: دائمی با ساقه زیرزمینی خزنده
برگ: تخم مرغی نیزه ای شکل و غالباً از ۲ عدد بیشتر نیست.
گل: از وسط برگ ها ساقه ای بیرون می آید که به خوشه هایی از گل منتهی می شود.
گل ها زنگوله ای شکل و به تعداد ۲۰-۱۲عدد هستند.
رنگ گل: سفید، واریته (C.majalis.rosea) دارای گل های صورتی متمایل به ارغوانیست که تصویر آن هم در گالری موجود است.
فصل گل: بهار
موارداستفاده: تزئین حاشیه ها، گل بریده
موقعیت: نسبتاً سایه و مرطوبی با خاک اسیدی دارای ۶-۴٫۵= PH
تکثیر: تقسیم گونه
طرز کاشت: ریزوم های جداشده را که هر کدام دارای یک یا دو جوانه هستند در پاییز می توان در هوای آزاد در باغچه با فاصله ۲۰سانتیمتر از هم کشت نمود. پس از کاشت بایستی مرتباً آبیاری نمود، به طوری که خاک محل کاشت همیشه از رطوبت برخوردار باشد. ریزوم ها زمستان را در محل اصلی سپری نموده، و در بهار گل تولید خواهند نمود. تقسیم بوته هر ۳ الی ۴ یکبار و در پائیز و یا اوایل فروردین صورت می گیرد.